Özgün Araştırma

Gaita Örneklerindeki Protozoonların Trikrom Boyası Kullanılarak Değerlendirilmesi

  • Berna AYKAN
  • Kayhan ÇAĞLAR
  • Semra KUŞTİMUR

Gönderim Tarihi: 07.10.2004 Kabul Tarihi: 13.12.2004 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(1):34-38

Bağırsak protozoonlarının tanısında morfolojik inceleme, patojen olan ve olmayan türlerin ayırt edilmesinde bugün halen geçerli olan bir yöntemdir. Kalıcı boyama yöntemleri ise hazırlanan gaita preparatının daha sonra incelenebilmesine olanak sağlaması ve protozoonların morfolojik yapılarını iyi bir şekilde ortaya koyması nedeniyle tercih edilir. Bu çalışmada Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına inceleme için gönderilen 2141 adet gaita örneği trikrom boyası ile boyanarak incelenmiştir. İncelenen 2141 gaita örneğinden 165’inde toplam 181 adet (%7,70) parazit organizma bulunduğu gözlenmiştir. Yedi örnekte helmint varlığı saptanmıştır. Gaita örneklerinde toplam 174 adet protozoon bulunmuş ve trikrom boyası ile değerlendirilmiştir. Çalışmamız sonucunda, genel olarak trikrom boyama yöntemi bağırsak protozoonlarının değerlendirilmesinde %87,93 oranında başarılı bulunmuştur. Sonuç olarak, patojen olan ve olmayan protozoonların tür düzeyinde tanısında direkt incelemenin yanında trikrom boyama yönteminin kullanılmasının tanıyı daha güvenilir kıldığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Protozoon, gaita, trikrom boyama