Özgün Araştırma

Farklı Sıvı Besiyerlerinde Trypanosoma cruzi’nin Üreme Yoğunluklarının Karşılaştırılması ve Kriyoprezervasyonu

10.5152/tpd.2018.5750

  • Ahmet Özbilgin
  • Tuğba Kaya
  • İbrahim Çavuş
  • Ahmet Yıldırım
  • Necati Özpınar

Gönderim Tarihi: 27.11.2017 Kabul Tarihi: 07.09.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(4):249-253

Amaç:

Bu çalışmada Trypanosoma cruzi (T. cruzi) suşunun gerek kültürde canlılık süresi gerekse üreme hızı bakımından en iyi sıvı besiyeri ortamını tespit etmek ve çalışılan suşun kriyoprezervasyonunu sağlamak amaçlanmıştır.

Yöntemler:

T. cruzi suşu ticari olarak satın alınan RPMI 1640, Medium 199 (M199), Schneider’s İnsect Medium (SİM), Nutrient Broth (NB), Brain Heart İnfusion Broth (BHİB) olmak üzere beş faklı sıvı kültür ortamında üreme yoğunlukları bakımından değerlendirildi. Parazit kültürleri gün aşırı olarak 24 gün boyunca takip edildi. T. cruzi suşunun kriyoprezervasyonu da yapılarak altı ay sonra canlılık durumu test edildi.

Bulgular:

T. cruzi epimastigotlarının NB ve BHİB besiyerlerinde üremediği tespit edildi. İlk 10 günlük veriler incelendiğinde RPMI 1640, M199, SİM besiyerlerinde üreme potansiyeli açısından önemli bir fark gözlenmedi. RPMI 1640 besiyeri 12 ile 24’üncü günler arasında en iyi üremenin görüldüğü besiyeri oldu. Parazitin 18’inci gün itibariyle form değiştirerek amastigot forma dönüştüğü, 24’üncü günde amastigot yoğunluğunun en üst seviyeye ulaşarak üremenin durduğu tespit edildi. T. cruzi suşunun kriyoprezervasyonu sonucunda altı ay sonra T. cruzi suşunun canlılığını koruduğu tespit edildi.

Sonuç:

T. cruzi suşunun epimastigot formu ile planlanan araştırmalarda öncelikle RPMI 1640 besiyerinin daha sonra M199 ve SİM besiyerlerinin tercih edilmesinin uygun olacağı kanısına varılmıştır. Epimastigot formu ile yapılacak çalışmalar için çalışma planının 18. güne kadar, amastigot formu ile yapılacak çalışmalarda ise planlamanın 18. günden sonra yapılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Ayrıca T. cruzi suşunun epimastigot formunun %15 DMSO yoğunluğunda sıvı azot tankında kriyoprezervasyon yapılarak uzun süre saklanabileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: T. cruzi, epimastigot, chagas, besiyeri, kriyoprezervasyon, Türkiye