Özgün Araştırma

Farelerde Schistosoma mansoni’ye karşı konkomitant bağışıklık

10.5152/tpd.2013.05

  • Abdel-Moneim Salim
  • Abdel-Rahman Al-Humiany

Gönderim Tarihi: 07.04.2012 Kabul Tarihi: 29.11.2012 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(1):19-22

Amaç:

Bu çalışmanın amacı farelerde Schistosoma mansoni’ye karşı konkomitant bağışıklık üzerine gözlemleri doğrulamak ve meydan okuyan bir enfeksiyona karşı farelerin direnci üzerindeki etkilerini değerlendirmekti.

Yöntemler:

Enfekte Biomphalaria glabrata’dan alınan serkaryalar fareleri enfekte etmek için kullanıldı. Yirmi fare tek doz S. mansoni serkaryası ile enfekte edildi. Hayvanlar rastgele iki gruba ayrıldı: deneysel grup (Grup A) ve kontrol grubu (Grup B). Grup A fareleri birincil enfeksiyondan altı hafta sonra aynı sayıda serkarya ile sınandı. Başlangıç serkarya dozlarıyla ilişkili kurtçuk yükünü elde etmek için tüm farelere enfeksiyondan 9 hafta sonra perfüzyon yapıldı. Bütün farelerin karaciğerleri parazitolojik ve patolojik değerlendirmeler için alındı.

Bulgular:

Sonuçlarımız maruz kalan tüm hayvanların S. mansoni ile enfekte olduğunu gösterdi. Karşılaşılan bir enfeksiyondan sonra ilgili kontrolleriyle kıyaslandığında, Grup A farelerde kurtçuk azalma oranı %54.66, karaciğerdeki yumurta azalma oranı %41.45, granülom boyutundaki azalma oranı %51.76 idi. Bu çalışma göstermektedir ki persistant yetişkin S. mansoni enfeksiyonu olan fareler, meydan okuyan bir enfeksiyona çok güçlü bir düzenleyici cevap oluşturabilmektedir. Farelerde konkomitant bağışık oluştuğuna karar verilmiştir.

Sonuç:

Bu bulgular canlı şistozomların yaşayan konaklarında görüntülenmesini sağlayan yeni görüntüleme metotlarını tanımlamaktadır ve enfeksiyon mekanizmalarını açıklamaya yardımcı olabilir. Ayrıca bu bulgular, sadece epidemiyolojik araştırmalar için değil, şistozomiyaz için devlet kontrol programları tasarlamak için de önemlidir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 19-22)

Anahtar Kelimeler: Schistosoma mansoni, Biomphalaria glabrata, konkomitant bağışıklık, fare