Özgün Araştırma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Beş Yıllık Bağırsak Paraziti Prevalansının Türlere ve Cinsiyetlere Göre Dağılımı

  • Nihal DOĞAN
  • Canan DEMİRÜSTÜ
  • Aşkın AYBEY

Gönderim Tarihi: 21.01.2008 Kabul Tarihi: 28.02.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):120-125

Bu çalışmada, Şubat 2003- Aralık 2007 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin çeşitli kliniklerinden gastrointestinal sistem yakınmaları ile başvuran hastalar (ayaktan ve/veya yatırılarak izlenen) bağırsak parazitleri varlığı açısından değerlendirilmiştir. Bağırsak parazitleri; türlerine, gönderilen bölümlere ve yıllara göre dağılımı incelenmiştir. 34.733 dışkı örneği, formol- etil asetat çoklaştırma işlemi sonrası tuzlu su ve iyod preparasyonları hazırlanarak değerlendirilmiş (10x- 40x), amip yönünden şüpheli olgularda trikrom boyalı ve Cryptosporidium spp. için modifiye Erlish Ziehl Nelsen boyalı preparasyonlar hazırlanıp, immersiyon objektifinde (100x) değerlendirilmiştir. İncelenen 34.733 dışkı örneğinin 1252’sinde bir veya daha fazla parazit varlığı tespit edilmiştir (apatojen olarak kabul edilen protozoonlar dahil). Parazit saptanan olguların %52,5’i kadın, %47,5’i erkek olarak saptandı. Parazit olguları içinde en çok görülen Entamoeba histolytica/dispar grubu amipler olup; %31(397/1252), bunu Giardia intestinalis %19 (236/1252) ve Blastocystis hominis %7 (108/1252), Cryptosporidium parvum %4,5 (56/1252) izlemiştir. Selofan bant yöntemi az sayıda olguda uygulanabilmesi nedeniyle, diğer çalışmalardan farklı oranlar saptanmıştır. Tanımlanan parazitler içinde; Enterobius vermicularis %2,3 (29/1252), Taenia saginata %0,8 (10/1252), Strongyloides stercoralis %0,4 (5/1252) olarak saptanmıştır. Yıllık parazitoz prevalansında daha önce hastanemizde yapılan 10 yıllık retrospektif inceleme sonuçlarına göre bir düşüş dikkati çekmekle birlikte, paraziter hastalıkların hala önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ettiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, prevalans, Eskişehir