Özgün Araştırma

Erzurum Yöresinde Buzağılarda Cryptosporidium Türlerinin Prevalansı

  • Barış SARI
  • Mustafa Sinan AKTAŞ
  • Mükremin Özkan ARSLAN

Gönderim Tarihi: 18.12.2007 Kabul Tarihi: 17.03.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):116-119

Erzurum il merkezi ve çevresinden olmak üzere 12 odaktaki 30 buzağı ahır/çiftliği 2007 yılı Mart-Nisan aylarında ziyaret edilmiştir. Üç aylığa kadar olan buzağıların rektumlarından alınan dışkı örnekleri santrifüj edilmiş ve sedimentten yaymalar hazırlanarak modifiye asit fast boyama yöntemi ile incelenmiştir. Erzurum yöresinde buzağılarda Cryptosporidium prevalansı %22,8 (43/189) oranında bulunmuştur. Bu protozoonun prevalansı ishalli buzağılarda %30,3 (36/119), normal dışkılı olanlarda %10.0 (7/70) olarak saptanmıştır. Buzağılarda Cryptosporidium türlerinin odak/yerleşim yeri ve ahır/çiftlik prevalansı sırası ile %91,7 (11/12) ve %53,3 (16/30) olarak tespit edilmiştir. Enfeksiyonun prevalansı devlet çiftliklerindeki buzağılarda %17,3 (18/104) olduğu halde, bu oran köy ahır/çiftliklerinde %29,4 (25/85)’e kadar çıkmıştır. Araştırma süresince iki çiftlikte (2/30, %6,7) ve 16 (16/189; %8,5) ishalli buzağıda klinik ön tanı olarak cryptosporidiosisden şüphelenilmiştir. Halka ait olan bu çiftliklerdeki buzağıların %87,5 (14/16)’inde Cryptosporidium sp. ookistleri saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erzurum, Cryptosporidium, buzağı