Özgün Araştırma

Erzurum ve Çevresinde İnsanlarda Kistik ve Alveolar Ekinokokkozis Olgularının Değerlendirilmesi

  • Cemal GÜNDOĞDU
  • Remzi ARSLAN
  • M. Özkan ARSLAN
  • Yunus GICIK

Gönderim Tarihi: 23.10.2004 Kabul Tarihi: 06.04.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(3):163-166

Erzurum ve çevre illerdeki kistik ekinokokkozis (KE) ile alveolar ekinokokkozis (AE) olgularının son yıllardaki durumunu belirlemek amacıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’ndaki olgular retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Ocak 1999 – 15 Temmuz 2004 tarihleri arasında cerrahi kliniklerinden Patoloji Anabilim Dalı’na gönderilen doku örneklerinin histopatolojik incelemesi sonucu toplam 133 KE/AE tanısı konulmuştur. Bunların 111’i (%83,5) KE, 22’si (%16,5) AE olarak tanımlanmıştır. Yıllara göre 1999’da 16, 2000’de 13, 2001’de 15, 2002’de 46, 2003’de 25 ve 2004 yılı 15 Temmuza kadar 18 KE/AE olgusu tespit edilmiştir. Kistik ekinokokkozis olgularının 57’si (%51,4) erkek, 54’ü (%48,6) kadın, AE olgularının 9’u (%40,9) erkek, 13’ü (%59,1) kadın olup, toplam olguların 66’sı (%49,6) erkek, 67’si (%50,4) kadın hastalardan oluşmuştur. Yaş ortalamaları ise KE tanılı olgularda kadınlarda 33 (5-76), erkeklerde 32.3 (2-66), AE olgularında ise kadınlarda 43.4 (18-59), erkeklerde 37.3 (18-52) olup, tüm olgularda kadınlarda 35 (5- 76), erkeklerde 33 (2-66) olarak bulunmuştur. Kistik ekinokokkozis olgularına karaciğer (%72,1) ve akciğer (%9,0) başta olmak üzere böbrek, kalp, dalak, meme, femoral arter, beyin, batın, omentum, vertebral kolon, inguinal herni, rectovezikal ve paranasal sinus lokalizasyonlu olarak rastlanmıştır. Alveolar ekinokokkozis olguları ise 19 olgu (%86,4) karaciğerde, birer olgu ise karaciğer + sürrenal, dalak + omentum + uterus + ovaryum + batın ve akciğer + pleura + beyinde gözlenmiştir. İkamet adreslerine göre yerleşim yerleri belirlenen 119 olgunun; %58’i Erzurum, %13,4’ü Ağrı, %7,6’sı Kars, %5,9’u Iğdır, %3,4’ü Erzincan olmak üzere Ardahan, Muş, Bingöl, Van, Bayburt ve Gümüşhane illerine kayıtlı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kistik Ekinokokkozis, Alveolar Ekinokokkozis, Erzurum