Özgün Araştırma

Erzurum İlinde Yetiştirilen Atlarda Dışkı Bakısı ile Tespit Edilen Parazitler

10.5152/tpd.2016.4792

  • Hamza Avcıoğlu
  • Esin Güven
  • İbrahim Balkaya
  • Şevki Yavuz
  • Uğur Abay
  • Muzaffer Akyüz
  • Ömer Eltas

Gönderim Tarihi: 22.04.2016 Kabul Tarihi: 28.08.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(3):147-151

Amaç:

Erzurum ilinde yetiştirilen atlardaki paraziter enfeksiyonları belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem:

Bu amaçla farklı yaş, cinsiyet ve ırktan toplam 76 adet attan taze dışkı örnekleri alınmış ve Fulleborn doymuş tuzlu su flotasyon ve Benedect sedimentasyon yöntemleriyle muayene edilmiştir.

Bulgular:

Muayeneler sonucunda, 76 örneğin 44’ünde (%57,89) Strongylid tip yumurta, 8’inde (%10,53) Parascaris equorum, 2’sinde (%2,63) Dicrocoelium dendriticum, 2’sinde Fasciola spp. (%2,63) yumurtaları tespit edilirken 4’ünde (%5,26) ise Eimeria spp. oocystleri saptanmıştır.

Sonuç:

Erzurum yöresi atlarında strongylosis enfeksiyonunun diğer parazitlere bağlı enfeksiyonlara kıyasla daha yoğun görüldüğü ve yetiştiricilerin konu ile ilgili bilgilendirilerek gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: At, dışkı, flotasyon, sedimentasyon, Erzurum