Özgün Araştırma

Erzincan Yöresinde Sığırlarda Theileria annulata ve Theileria buffeli/orientalis’in Reverse Line Blotting Yöntemi ile Araştırılması

  • Kürşat ALTAY
  • Münir AKTAŞ
  • Nazir DUMANLI

Gönderim Tarihi: 25.01.2007 Kabul Tarihi: 20.03.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(2):94-97

Bu çalışmada reverse line blotting (RLB) ve mikroskopik muayene metotları kullanılarak, Erzincan yöresinde sığırlarda Theileria annulata ve T. buffeli/orientalis’in araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, değişik odaklardan toplam 123 sığırdan EDTA’lı tüplere kan örneği alınmış ve her hayvanın perifer kan frotisi hazırlanmıştır. Hazırlanan frotiler mikroskopta Theileria spp. piroplasmları yönünden incelenmiştir. Alınan kan örneklerinden DNA ekstraksiyonu yapılmıştır. Elde edilen edilen DNA’lardan Theileria türlerinin 18 S rRNA geni amplifiye edilerek RLB testinde kullanılmıştır. Bu amaçla, PCR ürünleri catch all (Theileria spp, Babesia spp.), Theileria spp., T. annulata, T. buffeli/orientalis türleri için spesifik proplarla hibridizasyona tabi tutulmuştur. Sonuç olarak, mikroskopik incelemede 14 (%11,38) sığırda Theileria spp. piroplasmlarına rastlanırken, RLB testi ile 19 (%15,45) sığırda T. annulata, 12 (%9,76) sığırda ise T. buffeli/orientalis saptanmıştır. Üç örnekte ise miks enfeksiyon tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Theileria annulata, T. buffeli/orientalis, mikroskopi, RLB, Erzincan