Özgün Araştırma

Erkek Hastalarda Trichomoniasis Tanısında Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Pzr) Kullanımının Etkinliğinin Araştırılması

10.5152/tpd.2017.5016

  • T. Mutlu Yar
  • Mehmet Karakuş
  • Seray Töz
  • Aysun Bay Karabulut
  • Yusuf Özbel
  • Metin Atambay

Gönderim Tarihi: 09.08.2016 Kabul Tarihi: 20.06.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(3):130-134

Amaç:

Kadın ve erkekte idrar ve üreme yollarında Trichomonas vaginalis’in yerleşmesi ile oluşan parasite infeksiyon Trichomoniosis olarak adlandırılır. Erkeklerde bu infeksiyon büyük çoğunlukla asemptomatik seyretmekte ve parazitin bulaşmasında taşıyıcı rolü üstlendikleri düşünülmektedir. Bu çalışmada trichomoniosis tanısı koyulmayan erkeklerdeki gizli taşıyıcılığı Nested Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) yöntemi ile açığa çıkarmak amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmada Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne Aralık 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında idrar yolu infeksiyonu ön tanısı ile Üroloji Polikliniğine başvuran 18-50 yaş arası 138 erkek hastadan idrar örnekleri; direct mikroskobik bakı, kültür ve Nested PZR yöntemleri ile incelenmiştir

Bulgular:

Direkt mikroskobi ve kültür yönteminde T. vaginalis’e rastlanılmazken, Nested PZR yöntemi ile %6,5 (9/138) hastada T. vaginalis DNAsı pozitif bulunmuş ayrıca pozitif bulunan hastalar ile idrar yolu infeksiyonu arasındaki ilişki de istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespi tedilmiştir

Sonuç:

T. vaginalis ile enfekte erkeklerin çoğunda semptom bulunmadığı için T. vaginalis araştırılması açısından gözardı edildiği, gizli taşıyıcı olarak hastalığı yaymaya devam ettikleri, T. vaginalis’in saptanmasında Nested PZR yönteminin çok hassas ve gizli taşıyıcıları açığa çıkarmak amacıyla tanıda mutlaka kullanılması gereken bir yöntem olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: T. vaginalis, infeksiyon, direktmikroskobi, kültür, Nested PZR