Özgün Araştırma

Erişkin Hastalarda Apandektomiye Neden Olan Apendiksin Parazit İnfeksiyonları

10.5152/tpd.2014.3217

  • Hakan Yabanoğlu
  • Hüseyin Özgür Aytaç
  • Emin Türk
  • Erdal Karagülle
  • Kenan Çalışkan
  • Sedat Belli
  • Fazilet Kayaselçuk
  • Mehmet Akın Tarım

Gönderim Tarihi: 12.06.2013 Kabul Tarihi: 25.12.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(1):12-16

Amaç:

Akut apandisitin etyolojisinde parazitik infeksiyonların klinik bulgularının ve sıklığının değerlendirilmesi.

Yöntemler:

Ocak 1999 ile aralık 2012 tarihleri arasında apandektomi yapılmış olan 1452 hastanın verileri retrospektif olarak analiz edildi. Bu hastalardan 1159’u akut apandisit ön tanısıyla ameliyat edilmişti. Hastaların demografik özellikleri, fizik muayene bulguları, radyoloji ve laboratuvar sonuçları, ameliyat bulguları, patoloji sonuçları ve parazitlerin varlığı ile tipi araştırıldı.

Bulgular:

Akut apandisit ön tanısı ile apandektomi yapılan 1159 hastanın 719’u erkek (%62), 440’ı kadındı (%38). Bu hastaların 17’sinde (%1,4) parazitik hastalıklar olduğu saptandı ve ortalama yaşları 36,6±20,1olarak bulundu. Hastaların 15’inde (%88,2) Enterobius vermicularis 2’sinde (%11,8) Entamoeba histolytica saptandı. Enterobius vermicularis içeren apendiks örneklerinin 12’sinde (%80) normal apendiks dokusu, 1’inde (%6,6) komplike olmayan apandisit ve 2’sinde (%13,3) perfore apandisit saptandı. Entamoeba histolytica içeren iki örnekten birinde (%50) normal apendiks dokusu diğerinde (%50) akut apandisit bulundu.

Sonuç:

Akut apandisit etyolojisinde parazit infeksiyonlarının ayırıcı tanısının doğru yapılmasının önemli olabileceği düşüncesindeyiz. Bu duruma dikkat edilirse negatif laparotomi ve buna bağlı morbidite ve mortalitenin önlenebileceği akılda tutulmalıdır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 12-6)

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, intestinal parazit infeksiyonu, Enterobius vermicularis, Entamoeba histolytica