Özgün Araştırma

Erciyes Üniversitesi Hastanesinde 1980-2010 Yılları Arasında Alveoler Ekinokokkozis Saptanan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2012.08

  • Kemal Deniz
  • Sinan Nazlım
  • Tahir Ercan Patıroğlu
  • Esma Deniz
  • Tarık Artış
  • Ahmet Karaman
  • Süleyman Yazar

Gönderim Tarihi: 29.09.2011 Kabul Tarihi: 31.01.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(1):33-36

Amaç:

Alveolar ekinokokkozis kuzey yarım kürede sınırlı az görülen bir paraziter hastalıktır. Ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesi’nde daha sık görüldüğü ile ilgili veriler bulunmaktadır ancak Kayseri ilinde görülen alveolar ekinokokkozis ilgili veriler sınırlı düzeydedir.

Yöntemler:

1980-2010 yılları arasında alveolar ekinokokkozis tanısı alan olguların klinikopatolojik özellikleri yeniden gözden geçirildi.

Bulgular:

Alveolar ekinokokkozis tanısı alan 29 olgu saptandı. Olguların yıllara göre dağılımında özellik görülmedi. Olguların 28 tanesi karaciğer yerleşimli idi, bir olgu ise omentumda yerleşim göstermekteydi. Yirmidokuz alveolar ekinokokkozis olgusunun 16’sı erkek (%55), 13’ü kadın (%45) hastaydı. Olguların yaş dağılımı 33-80 arasında değişmekteydi. Onüç olgu Kayseri, 2 olgu Erzurum, 1’er olgu Adana, Ardahan, Kars, Niğde, Nevşehir ve Yozgat illerinde yaşamaktaydı. Diğer 8 olgunun yerleşim yeri bilgilerine ulaşılamadı. Sekiz olgunun karın ağrısı, 2 olgunun sarılık ve 1 olgunun halsizlik ve ateş şikayetleri ile hastaneye başvurduğu tespit edildi. Bir olgu ise insidental olarak tespit edildi. Bütün olgularda histolojik inceleme ile tanı konuldu.

Sonuç:

Alveolar ekinokokkozis olguları ile ilgili veriler hastalığın düşük prevelansı nedeniyle sınırlıdır. Kayseri ilinde alveolar ekinokokkozis olguları, doğu anadolu bölgesi kadar sık olmamakla birlikte görülmektedir. Bu verilerin Türkiye geneli alveolar ekinokokkozis insidansı belirlenmesinde veri sağlayacağını düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekinokokkozis, alveolar, E. Multiocularis, Kayseri, karaciğer