Özgün Araştırma

Eozinofilik Sığırlarda Hidatidosis Seropozitifliği

  • Sami ŞİMŞEK
  • Ergün KÖROĞLU
  • Armağan Erdem ÜTÜK
  • Kürşat ALTAY

Gönderim Tarihi: 06.01.2005 Kabul Tarihi: 28.02.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(2):93-96

Bu çalışmada, eozinofilik ve eozinofilik olmayan sığırlarda hidatidosis seropozitifliğini araştırmak amacıyla 597 sığırdan kan serumu alınmış ve bunların 79’u (%13,2) absolüt eozinofil sayımına göre hipereozinofilik olarak bulunmuştur. Hipereozinofilik 79 sığırdan 62’sinin (%78,4) Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) ile 48’inin (%60,7)’de Indirekt Floresan Antikor Testi (IFAT) ile hidatidosis yönünden seropozitif olduğu belirlenmiştir. Absolüt eozinofil sayımına göre eozinofilik olmadığı belirlenen sığırlar arasından rastgele seçilen 79 sığırın 38’i (%48,1) ELISA ile 34’ü (%43,1)’de IFAT ile seropozitiflik vermiştir. Bu sonuçlara göre eozinofilik sığırlarda hidatidosis seropozitifliğinin eozinofilik olmayan gruba göre daha yüksek olduğu belirlenmiş olup, eozinofilik hayvanların hidatidosis yönünden takip edilmesi yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eozinofilik sığır, hidatidosis, ELISA, IFAT