Özgün Araştırma

Enterobius vermicularis Enfeksiyonu Olan Appendektomilerde Bulgular: Kıl Kurdu Apendisit Nedeni Değil

10.4274/tpd.galenos.2019.6177

  • Burçin Pehlivanoğlu
  • Bilge Aydın Türk
  • Serap İşler
  • Sabri Özdaş
  • Musa Abeş

Gönderim Tarihi: 20.10.2018 Kabul Tarihi: 05.02.2019 Turkiye Parazitol Derg 2019;43(1):21-25 PMID: 30938128

Amaç:

Bu çalışmada, E. vermicularis enfeksiyonu ile karşılaşılan apendektomi materyallerinde histopatolojik bulguların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

E. vermicularis enfeksiyonu ile karşılaşılan 24 olgunun apendektomi materyalleri; akut yangı, konjesyon, perforasyon, lenfoid hiperplazi (LH), nekroz, granülom, fekalit, obliterasyon, hyalinizasyon, eozinofil infiltrasyonu ve mukozal arşitektürel düzensizlik varlığı açısından yeniden değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Çalışma için taranan 3222 apendektomi materyalinde E. vermicularis sıklığı %0,74 idi (24/3222). Kadın: erkek oranı 1:1, median yaş 12±9,34 idi. En sık bulgular LH (%100) ve konjesyon (%91,7) idi. Akut yangı olguların sadece 1/3’ünde mevcuttu (n=8); bunların 4’ünde flegmonöz yangı ve/veya periapendisit görüldü. Periapendisit olan olgular daha gençti (ortalama yaş 4 vs. 14.2, p=0,008). Olguların çoğunda (%79,1) lümende feçes saptandı (fekalit %25, yumuşak feçes %29,1 ve kan ve/veya süpürasyonla karışık feçes %25). Altı olguda (%25) lümende yalnızca E. vermicularis gözlendi ve bunların yalnızca ikisinde akut apendisit vardı. Apendiks lümeni 3 olguda (%12,5) tamamen tıkalıyken 3 olguda (%12,5) yaygın LH nedeniyle lümen görece dardı. Dört olguda görülen fibröz obliterasyon ile yaş ve lamina propriadaki eozinofil sayısı arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0,05).

Sonuç:

E. vermicularis enfeksiyonu sıklıkla akut apendisit nedeni değildir ve apendektomilerde insidental olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte; parazitin varlığı klinik olarak akut apendisit tablosunu taklit edebilen LH gelişimine neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Appendiks, apendisit, Enterobius vermicularis, eozinofil infiltrasyonu, lenfoid hiperplazi

Tam Metin (İngilizce)