Özgün Araştırma

Enterobius vermicularis: Apandisitin Nadir Bir Nedeni

10.5152/tpd.2012.09

  • Eleftherios Gialamas
  • Theodossis Papavramidis
  • Nick Michalopoulos
  • Georgia Karayannopoulou
  • Angeliki Cheva
  • Olga Vasilaki
  • Isaak Kesisoglou
  • Spiros Papavramidis

Gönderim Tarihi: 17.04.2011 Kabul Tarihi: 03.02.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(1):37-40

Amaç:

Apandisit, acil cerrahinin önde gelen nedenlerinden biri olmakla birlikte parazitler, apendiks inflamasyonu ile nadir olarak ilişkili bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Enterobius vermicularis’in, cerrahi olarak çıkarılmış apendikslerde prevalansını saptamak ve apandisit patogenezinde olası rolünü belirlemektir.

Yöntemler:

Üçüncü basamak bir üniversite hastanesinde, son 20 yıl içinde opere edilmiş tüm apendikslerin retrospektif incelemesi yapıldı. Farklı bir sebeple yapılan intraabdominal cerrahi esnasında çıkarılmış olan apendiksler çalışmaya dahil edilmedi.

Bulgular:

Apandisit klinik şüphesi ile opere edilen olgulardan elde olunan 1085 cerrahi materyal değerlendirildi. Apandisit klinik bulgusu olan olguların yedi tanesinde (%0.65) apendikste Enterobius vermicularis saptandı. Parazite en sık olarak patolojik değişiklik görülmeyen apendikslerde rastlandı (6/117). E.vermicularis enfestasyonu olan hiç bir kronik apandisit olgusu tespit edilmedi ve parazit, nadir olarak akut apandisitin histolojik değişiklikleri ile ilişkili bulundu (1/901).

Sonuç:

Çalışmanın sonuçları, apendikste E. vermicularis varlığının, apendiks ile ilişkili ağrıya (kolik) neden olabileceğini ancak akut apandisitin patolojik bulguları ile nadiren ilişkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, Enterobius vermicularis, oksiyüriazis, kıl kurdu apandisiti