Özgün Araştırma

Enterobiosisli Çocuklarda Serum Total IgE Düzeyleri

  • Nuran DELİALİOĞLU
  • Gönül ASLAN
  • Candan ÖZTÜRK
  • Handan ÇAMDEVİREN
  • Gürol EMEKDAŞ

Gönderim Tarihi: 25.02.2005 Kabul Tarihi: 27.05.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(3):180-182

Enterobiosis özellikle çocuklar arasında yaygın olarak görülen helmintik bir hastalıktır. IgE cevabı helmint enfeksiyonları ve allerjik hastalıklarla ilişkilidir. Yaşları 7 ile 12 arasında değişen Enterobius vermicularis ile enfekte 36 ve sağlıklı 25 çocukta total serum IgE düzeyleri karşılaştırılmıştır. Enterobiosisli çocuklarda ortalama IgE değeri 363.79±397.06 IU/ml (ortalama±SD), kontrol grubunda ise 177.14±224.64 IU/ml (ortalama±SD) olarak bulunmuş ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (p=0.163).

Anahtar Kelimeler: Enterobius vermicularis, total IgE