Özgün Araştırma

Entamoeba histolytica’ya Bağlı Akut Gastroenteriti Olan Çocuklarda Ortalama Trombosit Hacminin Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2015.3963

  • Tanju Çelik
  • Ekrem Güler
  • Emel Ataş Berksoy
  • Yelda Sorguç
  • Nur Arslan

Gönderim Tarihi: 05.11.2014 Kabul Tarihi: 03.08.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(3):205-208

Amaç:

Ortalama trombosit hacmi (Mean platelet volume(MPV)) trombosit aktivasyonunu gösterir ve bir enfamasyon belirleyicisi olarak kabul edilir. Bu çalışmanın birinci amacı amibiyazis tanısı almış çocuklarla sağlıklı kontrol grubunun MPV düzeylerini karşılaştırmak, ikinci amacı ise MPV düzeyi ile diğer akut faz reaktanları arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Yöntemler:

Bu çalışmaya ortalama yaşı 2,64±0,23 yıl olan 76 amibik gastroenteritli hasta ile ortalama yaşı 2,35±0,28 yıl olan 53 sağlıklı çocuk alındı. Entamoeba histolytica gaitada hızlı antijen testi ile tespit edildi. Bütün çocuklarda tam kan sayımı ve C reaktif protein (CRP) düzeyleri çalışıldı.

Bulgular:

Amibiyazisli hastaların MPV düzeyleri kontrol grubundan anlamlı düzeyde yüksek bulundu (sırasıyla, 8,79±0,09 ve 7,87±0,09 fL, p=0,000). Hastaların lökosit, eozinofil sayıları, CRP ve kreatinin düzeyleri kontrol grubundan yüksekti. Lökosit sayısı ile MPV (r=0,192, p<0,05), trombosit sayısı (r=0,278, p<0,01), ve CRP düzeyi (r=0,205, p<0,05) arasında anlamlı pozitif ilişki tespit edildi.

Sonuç:

Amibiyazisli çocuklardaki MPV düzeyleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. MPV, Entamoeba histolytica gastroenteritli çocuklarda akut faz reaktanı olarak kullanılabilir. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 205-8)

Anahtar Kelimeler: Amip, çocuk, Entamoeba histolytica, ortalama trombosit hacmi