Özgün Araştırma

Endemik Olmayan Bir Bölgede Periferik Kan Örneği İncelemesinde Saptanan Plasmodium Türlerinin Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2015.3575

  • Adil Karadağ
  • Nevzat Ünal
  • Keramettin Yanık
  • Recep Borucu
  • Murat Günaydın
  • Murat Hökelek

Turkiye Parazitol Derg 2015;39(1):5-8

Amaç:

Sıtma, Plasmodium türlerinin etken olduğu, Anofel cinsi sivrisinekler aracılığı ile insanlara bulaşan paraziter bir hastalıktır. Tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak bulunur. Çalışmamızın amacı periferik kan örneği incelemesinde Plasmodium türleri tespit edilen olguların değerlendirilmesidir.

Yöntemler:

Parazitoloji subdisiplin laboratuvarına 2001-2013 yılları arasında gönderilen kan örnekleri kalın damla ve ince yayma preparasyon tekniği ile hazırlanıp, Giemsa prosedürüne göre boyanarak ışık mikroskobunda incelenmiştir.

Bulgular:

Çalışma döneminde toplam 102 şüpheli hastaya ait kan örneği incelenmiş, toplam 8 hastada Plasmodium pozitif bulunmuştur. Bu olguların tümü erkek ve genç-erişkin yaş grubunda olup bir olgu P. vivax, diğer yedi olgu Plasmodium falciparum olarak tanımlanmıştır. Örnekler en sık Enfeksiyon Hastalıkları kliniğinden gönderilmiştir. P. falciparum belirlenen olguların hepsinde seyahat ya da çalışma amacıyla Afrika kıtasında bulunma öyküsü mevcuttur. Plasmodium türleri hayatı tehdit eden ve ölüm ile sonuçlanabilen klinik tablolara yol açabilir.

Sonuç:

Ateşli hastalık tablosu ile başvuran ve endemik ülkelerde, özellikle Afrika’da bulunma öyküsü olan hastaların tanısında Plasmodium türlerinin göz önünde bulundurulmasının, ayırıcı tanı açısından önemli olduğu düşüncesindeyiz. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 5-8)

Anahtar Kelimeler: P. falciparum, P. vivax, Afrika