Özgün Araştırma

Elazığ ve Bingöl İllerinde 2005-2008 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi

10.5152/tpd.2010.02

  • Ahmet ERENSOY
  • Salih KUK

Gönderim Tarihi: 20.01.2010 Kabul Tarihi: 24.11.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(4):152-154

Amaç:

Sıtma hem dünya hem de ülkemiz için önemli bir halk sağlığı problemidir. Bu çalışma, Elazığ ve Bingöl İl Sağlık Müdürlüğünden elde edilen 2004-2008 yılları arasına ait veriler değerlendirilerek bu illerdeki sıtma epidemiyolojisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Dört yıl içinde Elazığ’da 2.380 kan örneği incelenerek 9 (%0.37), Bingöl’de ise 11.548 kan örneği incelenerek 3 (%0.02) sıtma paraziti saptanmıştır.

Bulgular:

Bu olguların tamamında saptanan türün P. vivax olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca olgular yaş gruplarına göre incelendiğinde tamamının 15 yaş ve üzeri olan grupta olduğu ve hariçten gelen kişilerden oluştuğu belirlenmiştir.

Sonuç:

Bu çalışmanın bölgemizde sıtmanın epidemiyolojisine ve koruyucu önlemler alınmasına katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.

Anahtar Kelimeler: Sıtma, Elazığ, Bingöl, epidemiyoloji