Özgün Araştırma

Iğdır İlinde Bazı İlköğretim Okullarında Baş Bitinin Yayılışı

10.5152/tpd.2011.50

  • Önder Akkaş
  • Zeynep Taş Cengiz

Gönderim Tarihi: 11.04.2011 Kabul Tarihi: 04.08.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(4):199-203

Amaç:

Bu araştırma, Pediculus capitis infestasyonunun prevalansını saptamak ve risk faktörlerini değerlendirmek amacıyla Iğdır’da 2010 yılı Nisan ve Mayıs aylarında dört ilköğretim okulunda yürütülmüştür.

Yöntemler:

Çalışma, yaşları 6-15 arasında değişen 1116’sı kız, 1106’sı erkek olmak üzere toplam 2222 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin özellikle ense ve başlarının arkası olmak üzere, saçları bitin erişkin, nimf ve yumurtaları yönünden incelenmiştir. Muayene edilen öğrencilerden alınan örnekler incelenmek üzere Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuarına getirilmiştir. Her bir öğrenci infestasyonla ilişkili bazı soruları içeren anketi cevaplamıştır.

Bulgular:

Muayene edilen kız öğrencilerin %22.9’unda, erkek öğrencilerin %3.2’sinde olmak üzere, bütün öğrencilerin %13.1’inde parazitin yumurta, nimf ya da erişkin formlarına rastlanmıştır.

Sonuç:

Baş biti infestasyonu ile cinsiyet, okulların sosyoekonomik durumu, saç uzunluğu, evdeki birey sayısı ve evdeki oda sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlılık saptanmıştır. Pediculosis capitis’in görülme sıklığı ile öğrenci annelerinin öğrenim durumu, babalarının öğrenim durumu, gelir düzeyi ve mesleği arasında çoğu karşılaştırmalarda farklı düzeylerde anlamlılık belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pediculus capitis, prevalans, ilköğretim okulları, Iğdır