Özgün Araştırma

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne Kene Tutması Yakınması ile Başvuran Olguların Araştırılması

10.5152/tpd.2012.19

  • Leyla Över
  • Tonay Nur Yapar
  • Nur Yapar
  • Serkan Bakırcı
  • Türkan Günay
  • Çiler Akısü

Gönderim Tarihi: 03.03.2011 Kabul Tarihi: 26.02.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(2):75-81

Amaç:

Birçok önemli hastalığa vektörlük yapan kenelerin ve kene ile ısırılan olguların özelliklerinin ortaya konulması, bu hastalıkların önlenmesi açısından son derece önemlidir. Buradan yola çıkarak, bu çalışmada Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kene ısırması ile başvuran kişilerin ve çıkarılan kenelerin önemli özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı.

Yöntemler:

Temmuz 2008-Haziran 2009 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Parazitoloji Anabilim Dalı’na kene ısırması nedeni ile başvuran 294 olgudan, 273’ü çalışma kapsamına alındı. Bu hastaların, demografik özellikleri, kene ısırmasına bağlı bulguları, kene ile bulaşan hastalıkları düşündürebilecek verileri yanında çıkarılan kenelerin türleri ve diğer özellikleri, ayrıca ilgili yerleşim alanlarındaki kene popülasyonu araştırıldı.

Bulgular:

Çıkarılan kenelerde beş soya ait kene türlerine rastlandı. Olgularımızı en sık Hyalomma soyuna ait kenelerin tuttuğu (%52.4) ve bu kenelerin en sık nimf evresinde oldukları görüldü. Erişkin keneler içinde ise insanların en sık (%11.4) Rhipicephalus sanguineus (R. sanguineus) türü ile tutulduğu saptandı. Olguların çoğunda kenenin sağlık personeli tarafından çıkarıldığı (%60.7) öğrenildi.

Sonuç:

Kenenin bütünlüğünün bozulmadan çıkarılması açısından değerlendirildiğinde, kişinin kendisinin veya ailesinin çıkarmasıyla sağlık personelinin çıkarması arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.133).

Anahtar Kelimeler: Kene, insan, Hyalomma, İzmir, KKKA