Özgün Araştırma

Dışkı Örneklerinde ELISA Yöntemi ile Saptanan Entamoeba histolytica ve Giardia Antijenlerinin Beş Yıllık Sürveyansı

10.5152/tpd.2012.04

  • Işın Akyar
  • Meral Gültekin

Gönderim Tarihi: 26.05.2011 Kabul Tarihi: 03.02.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(1):12-16

Amaç:

Çalışmada Haziran 2004-Haziran 2009 tarihleri arasında kurumumuza ait hastane ve tıp merkezlerinde diyare şikayeti ile başvuran hastaların dışkı örneklerinde E. histolytica ve Giardia saptanma oranlarının yıllar içerisindeki dağılımının gösterilmesi hedeflenmiştir.

Yöntemler:

Çalışmamızda hasta örnekleri E. histolytica antijeni ELISA (Cellabs, Entamoeba Celisa Path, Brookvale, NSW Avustralya) kiti ile, Giardia antijeni ise (Ridascreen, R-Biopharm AG, Darmstadt, Almanya) kiti ile çalışılmıştır. Bunlarla birlikte dışkı kültürü yapılmış, dışkının mikroskopik incelenmesi ile lökosit ve eritrosit varlığı, Entamoeba ve Giardia trofozoit ve kistleri de dışkıda araştırılmıştır.

Bulgular:

Entamoeba histolytica (E. histolytica) açısından incelenen 10305 hastanın 539’unda (%5.2) yine aynı dönemlerde Giardia açısından incelenen 3100 dışkı örneğinin 343’ünde (%11.1) spesifik antijen varlığı saptanmıştır. Mikroskopik inceleme sonucunda ise E. histolytica antijeni pozitif olarak saptanan hastaların %3’ünde, negatif saptanan hastaların ise %2’sinde Entamoeba kistleri görülmüştür. Giardia antijeni pozitif olarak saptanmış hastaların ise ancak %10’unda Giardia kistleri görüldüğü saptanmıştır.

Sonuç:

Çalışan kişilere sürekli eğitim verilmesi planlanmıştır. En doğru tanıyı sağlayabilmek amacı ile hastanelerde hekimler dışkıda direkt mikroskopik incelemelerle birlikte antijen testlerini de istemeleri açısından bilgilendirip teşvik edilmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Entamoeba histolytica, Giardia, antijen, ELISA