Özgün Araştırma

Dışkı Örneklerinde ELISA Yöntemi ile Entamoeba histolytica’nın Saptanması

  • Fırat Zafer MENGELOĞLU
  • Elif AKTAŞ
  • Canan KÜLAH
  • Füsun BEĞENDİK CÖMERT

Gönderim Tarihi: 04.12.2007 Kabul Tarihi: 03.11.2008 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):1-3

Bu çalışmada Kasım 2006 ile Eylül 2007 tarihleri arasında direkt mikroskopi ile incelenen 1720 dışkı örneğinin 44’ünde (%0,37) amip kistleri görülmüş olup, kist görülen örneklerde ELISA ile Entamoeba histolytica spesifik antijen araştırılmıştır. Örneklerin 26’sında (%59,1) spesifik antijen varlığı saptanmıştır. ELISA test sonucu pozitif çıkan hastaların amebiyaz tanısı kesinleşmiş ve ivedilikle uygun tedavi almaları sağlanmış olup, testi negatif sonuçlanan hastaların ise bu öntanıları ekarte edilmiştir. Amebiyaz şüphesi olan hastalarda tanıyı doğrulamak için, direkt mikroskopi duyarlılığının düşük olmasından dolayı, ELISA metodunun uygulanması hastaya verilecek tedavinin belirlenmesi veya hastanın gereksiz tedavi almasının önlenmesi açısından uygundur.

Anahtar Kelimeler: Amip kisti, Entamoeba, ELISA