Özgün Araştırma

Devlet Hastanesi Çalısanlarından Laboratuar Personeli, Mutfak Personeli, Temizlik İşçileri ve Hemşirelerdeki Demodex spp. Pozitifl iği

10.5152/tpd.2010.05

  • Pınar Yüce FIRAT
  • İlhan GEÇİT
  • Fehime DEPECİK
  • Mesut KARADAN
  • Erdal KARCI
  • Ülkü KARAMAN
  • Sinan ÇALIK

Gönderim Tarihi: 03.03.2010 Kabul Tarihi: 10.11.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(4):164-167

Amaç:

Çalışmada Devlet Hastanesi’nin Beydağı Kampüsü’nde Demodex türlerinin toplu yaşanılan ve kapalı alan olan hastanelerde uzun süre kalanlarda, görülme oranının tespiti, amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Hastane çalışanlarından laboratuar çalışanları, mutfak personeli, temizlik işçisi ve hemşirelerde parazit oranının belirlenmesi için Standart yüzeyel deri biyopsisi yöntemi ile yüzden örnek alınmış ve parazitoloji labooratuvarında incelenmiştir.

Bulgular:

Alınan 95 örneğin %74.7’sinde Demodex spp. görülmüştür. Yapılan istatistiki değerlendirmede meslekler, yaş ve cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. Ayrıca araştırma kapsamındaki kadınların %75.4’ünün, erkeklerin ise %73.7’sinin Demodex sonucunun pozitif olduğu gözlenmiştir. Pozitif çıkan personelin alınan anemnezlerinde rosesae tanısı aldıklarını ve bazı dönemlerde yüzlerinde kaşıntı ve kızarıklık olduğunu bildirmişler ancak bununla ilgili herhangi bir tahlil yaptırmadıkları, saptanmıştır. Parazit bulunanlar ilgili kliniğe yönlendirilmişlerdir.

Sonuç:

Araştırmada parazitin yüksek bir oranda görülmesi, Demodex spp. konusunda personelin yeterli bilgisinin olmamasına bağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rosacea, Demodex, Devlet Hastanesi