Özgün Araştırma

Deney Hayvanı Olarak Gerbiller (Meriones unguiculatus): Leishmania major için İyi Bir Rol Model Olabilir mi?

10.5152/tpd.2015.4300

  • Serkan Bakırcı
  • Hüseyin Bilgin Bilgiç
  • Onur Köse
  • Ayça Aksulu
  • Selin Hacılarlıoğlu
  • Tülin Karagenç
  • İbrahim Çavuş
  • Ahmet Özbilgin

Gönderim Tarihi: 13.05.2015 Kabul Tarihi: 13.08.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(3):212-217

Amaç:

Bu çalışma, deneysel olarak enfekte edilen gerbillerde (Meriones unguiculatus), klasik tanıdaki smear örnekleri yanında zenginleştirilmiş Novy-MacNeal-Nicolle (NNN) besiyerine ekim ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) testi kullanılarak, Leishmania major amastigotlarının yayılabilme ve visseralize olabilme olasılıklarının gözlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir

Yöntemler:

Çalışmada kullanılan L.major suşu Bitlis ilimiz kırsalında yaşayan ve 18 yaşında olan erkek hastadan izole edilmiştir. Gerbillerin enfeksiyonu için de bu suştan faydalanılmıştır. 10 adet gerbile toplam 1×108 /mL dozda promastigot inokule edilmiştir. Enfeksiyonun visseralize olup olmadığı yönünden incelenmesi amacıyla hayvanlara ötenazi uygulanarak nekropsileri yapılmıştır. Nekropside tüm iç organlardan preparatlar hazırlanarak Giemsa ile boyanmış ve promastigot gelişimi için NNN besiyerine ekimler yapılmıştır. Bununla birlikte enfeksiyonu doğrulamak için gerçek zamanlı PZR testi uygulanmıştır.

Bulgular:

Enfeksiyondan sonraki ilk ayda, L. major ile enfekte edilmiş hayvanlardan alınan ve Giemsa ile boyanan doku örneklerinin muayenesinde, tüm dokularda (karaciğer, dalak, akciğer, böbrek, kalp, testis), Leishmania amastigotlarına rastlanılmış ve yapılan NNN besiyeri ekimlerinde 26°C'de Leishmania promastigotlarının ürediği görülmüştür. Leishmania parazitlerinin ribozomal internal transcribed spacer 1 (ITS1) bölgesine özgü tasarlanan primer ve problar ile gerçek zamanlı PZR testi yardımıyla gerbillerden alınan örneklerin L. major parazitine uygun erime eğrisi gösterdiği görülmüştür.

Sonuç:

Çalışma neticesinde, Zoonotik Kutanöz Leishmaniasis etkeni olan L.major'un gerbillerde visseralize olduğu hem giemsa ile boyalı preparatlarda, hem de PZR ile doğrulanmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 212-7)

Anahtar Kelimeler: Leishmania major, gerbil, deneysel enfeksiyon