Olgu Sunumu

Dış kaynaklı İki Relaps Plasmodium vivax Olgusu ve Proflakside Primakin

10.5152/tpd.2014.3159

  • Mustafa Hatipoğlu
  • Asım Ülçay
  • Vedat Turhan
  • Ergenekon Karagöz
  • Hakan Erdem
  • Ali Acar
  • Oral Öncül
  • Levent Görenek

Gönderim Tarihi: 27.04.2013 Kabul Tarihi: 21.08.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(2):120-123

Sıtma, tüm dünyayı etkileyen, ciddi sağlık problemleri ve ekonomik sorunlar teşkil eden bir enfeksiyondur. Sıtma açısından ülkemiz eliminasyon fazında olup, sıtma vakaları son yıllarda yurtdışından gelen olgu şeklinde görülmeye başlamıştır. Bu çalışmada Afganistan seyahatini altı ay önce tamamlayan iki hastada relaps Plasmodium vivax sıtması sunulmuştur. İlk olgu seyahati sırasında düzensiz proflaksi almış, ülkeye döndükten altı ay sonra sıtma kliniği ortaya çıkmıştır. İkinci olgu seyahati sırasında proflaksi almamış, ateş epizodu yaşaması üzerine kontrolsüz sıtma ilacı kullanmıştır. P. vivax için iki ayrı inkübasyon süresi tanımlanmıştır. Bunlardan biri karaciğerde hipnozoid formunda dormant basillerin maturasyonu ile gerçekleşen relaps (geç enfeksiyon) olarak tanımlanmaktadır. Bu olgularda karaciğerde hipnozoitlerin relaps da etkili olduğu düşünülmüştür. Olgular klorokin ve primakin ile tedavi edilmiştir. Sunmuş olduğumuz bu iki vaka ile Özellikle endemik bölgeye seyehat sonrası P. vivax ve P. ovale türü sıtma etkenleri için relapsın hatırda tutulması, primakin ile proflaksinin tamamlanması ve kısa süreli seyahatlerde primer proflakside primakin kullanımının önemi vurgulanmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 120-3)

Anahtar Kelimeler: Plasmodium vivax, primakin fosfat, proflaksi, relaps, seyahat