Özgün Araştırma

Cryptosporidiosis’in Serolojik ve Mikroskobik Tespiti ve İçme Sularının Ookist Yönünden İncelenmesi

10.5152/tpd.2013.03

  • Cihangir Akdemir

Gönderim Tarihi: 29.02.2012 Kabul Tarihi: 28.11.2012 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(1):9-12

Amaç:

Bu çalışmada Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi çeşitli gastrointestinal sistem şikâyetlerle müracaat eden hastalarda cryptosporidiosis araştırılmıştır. Araştırma süresince evlerden ve şehirdeki muhtelif çeşmelerden alınan su örnekleri Cryptosporidium spp. ookistleri yönünden incelenmiştir.

Yöntemler:

Dışkılar Kinyoun karbol fuksin boyasıyla boyanmış ve ookist yönünden incelenmiştir. Mikroskobisi yapılan dışkılardan birer numune porsiyonlanarak usulüne uygun muhafaza edilmiştir. Dışkıda antijenik teşhis için dondurulmuş örnekler, muhafaza edildiği ependorf tüplerden çıkarılarak bir defada çözülmeleri sağlanmış ve Elisa testi ile (Ridascreen® Cryptosporidium R-Biopharm AG, Darmstadt, Germany) Cryptosporidium spp. antijenleri yönünden araştırılmıştır. Çalışmada 30 adet 10 lt’lik su örneği vakum pompası ile (0.45 mµ) süzülmüş ve filtratlar Kinyoun karbol fuksin boyası ile boyandıktan sonra mikroskopta incelenmiştir.

Bulgular:

Toplam 146 hastaya ait dışkıların Kinyoun karbol fuksin ile boyanarak incelenmesiyle 4’ünde (%2.7) ookist gözlenmiştir. Aynı örneklerin ELISA ile araştırılmasında ise 5’i (%3.4) pozitif değerlendirilmiştir. Mikroskobik inceleme ile ookist bulunan 4 örnek ELISA yöntemiyle de pozitif belirlenmiştir. İçme sularının incelenmesinde sadece bir örnekte (%3.3) ookist tespit edilmiştir.

Sonuç:

Kütahya’da cryptosporidiosis’in yayılımı %3.4 olarak belirlenmiş, kullanılan teşhis yöntemleri, cinsiyet ve yaş faktörü (p>0.05) anlamlı bulunmamıştır. Su örneklerinin %3.3’ünde (1/30) ookist tespit edilmiş olması hastalığın epidemiyolojisine başka faktörlerin de etkili olabileceğini düşündürmüştür. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 9-12)

Anahtar Kelimeler: Cryptosporidiosis, epidemiyoloji, su