Özgün Araştırma

Bursa Yöresindeki Evcil Güvercinlerin (Columba livia domestica) Ektoparazitleri

  • Bayram ŞENLİK
  • Ender GÜLEĞEN
  • Volkan AKYOL

Gönderim Tarihi: 14.12.2004 Kabul Tarihi: 02.03.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(2):100-102

Bursa’nın 10 değişik semtinden toplam 100 evcil güvercin ektoparazitler yönünden muayene edilmiş, bunlardan % 72’si enfeste bulunmuş ve üç tür tespit edilmiştir. Muayene edilen güvercinlerin % 47’sinde Goniocotes bidentatus, % 44’ünde Columbicola columbae ve % 1’inde de Menopon gallinae saptanmıştır. Enfestasyon oranı gençlere (% 64.5) göre erişkinlerde (% 75.3) daha yüksek bulunmasına rağmen yaş grupları arasında önemli bir fark saptanmamıştır. Erkek (%73.3) ve dişilerin (%70.9) enfestasyon oranları arasında da istatistiki olarak bir fark bulunamamıştır. En yüksek enfestasyon oranı yaz aylarında (% 84) gözlenirken en düşük oran ise ilkbahar aylarında (% 48) gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bursa, Ektoparazit, Evcil güvercin