Özgün Araştırma

Blastocystis spp.’nin İnsandan İzolasyonu ve Besiyerinde Farklı Evrim Şekillerinin İzlenmesi

10.5152/tpd.2011.05

  • Erdoğan Malatyalı
  • Semra Özçelik

Gönderim Tarihi: 08.06.2009 Kabul Tarihi: 01.03.2010 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(1):19-22

Amaç:

Blastocystis spp. birçok canlının gastrointestinal sisteminde yerleşebilmekte ve yaygın olarak gözlenebilmektedir. Parazitin sınıflandırılması ve morfolojisi birçok bilinmeyeni içermekte ve moleküler biyolojik çalışmalarla bu sorunlar aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışma bölgemizde Blastocystis spp.’nin insanlar arasındaki yaygınlığının belirlenmesi ve etkenin klinik materyalden izolasyonu amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Çalışmada incelenen dışkı örneklerinin %0.48’inde parazite rastlanmış ve pozitif saptanan örnekler difazik Locke-Egg Serum (LES) besiyerinde çoğaltılmıştır. Pasaj sırasında alınan örnekler hem direkt inceleme hem de Trichrome ve Demirli Hematoksilen ile boyanarak morfolojik formların varlığı izlenmiştir.

Bulgular:

Besiyerlerinde en sık gözlenen vakuoler ve granüler formlar olurken ameboid formlara da rastlanmıştır.

Sonuç:

Blastocystis spp.’nin üzerine yapılan çalışmalarda LES besiyeri uygun bir tercih olabilir ve rutinde tanı amaçlı kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Blastocystis spp., besiyeri, ameboid, vakuoler, kist, granüler