Özgün Araştırma

Blastocystis hominis Fırsatçı Bir Patojen mi?

  • Funda DOĞRUMAN AL
  • Murat HÖKELEK

Gönderim Tarihi: 31.10.2006 Kabul Tarihi: 06.02.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(1):28-36

Blastocystis hominis’in dünyadaki prevalansı yüksek olmasına rağmen özellikle sınıflandırma ve patojenite gibi temel konular henüz açığa kavuşmamıştır. SSUrRNA gen sekanslaması Blastocystis’in stramenofiller içinde yer aldığını göstermiştir. Elongation factor 1-α geninin analizi ise Entamoeba histolytica ile benzerliğini ortaya koymuştur. Morfolojik ve karyotipik değişkenliği bulunmakta ve insan ile hayvanlarda birden fazla tür saptanmaktadır. Kültürde daha çok vakuolar, granüler ve amöboid formları görülmektedir. Vakuoler form (genellikle 10-30 μm) dışkıda en sık görülen formudur. Blastocystosis’in prevalansı gelişmekte olan ülkelerde (%30- %50) gelişmiş ülkelere (%1,5-%10) göre daha yüksek saptanmış ve seyahatle ilişkili bulunmuştur. B. hominis farklı yöntemler kullanılarak semptomatik ve asemptomatik olguların dışkı örneklerinden en sık izole edilen parazittir. B.hominis memeliler, kuşlar, sürüngenler ve hatta insektler gibi farklı türlerde saptanmıştır. İnsanlarda oluşturduğu hastalığın önemi henüz tam olarak belirlenememiştir.

Anahtar Kelimeler: Blastocystis hominis, patogenez