Özgün Araştırma

Bitlis İli’nde 1998-2008 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi

10.5152/tpd.2012.01

  • İbrahim Halil Şahin
  • Fadile Yıldız Zeyrek
  • Mehmet Fatih Aydın
  • Hatice Öntürk
  • Mikail Basank

Gönderim Tarihi: 05.12.2011 Kabul Tarihi: 31.01.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(1):1-3

Amaç:

Sıtma günümüzde, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Bu çalışma, Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Sıtma Savaş Birimince 1998-2008 yılları arasında, saptanan sıtma olgularının incelenerek, ilimizdeki sıtma epidemiyolojisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Çalışma retrospektif olup, İl Sağlık Müdürlüğü verileri incelenerek yapılmıştır. On bir yıllık periyot içerisinde toplam 86951 kişiden aktif ve pasif sürveyans yöntemiyle periferik kan örneği alınmıştır. Alınan kan örneklerinden ince yayma ve kalın damla kan yaymaları yapılarak Giemsa ile boyanmış ve immersion objektifi ile mikroskopta incelenmiştir.

Bulgular:

İncelenen toplam 86951 kan yaymasından 659’unda (%0.75) sıtma paraziti saptanmıştır. Pozitif olguların 368’inin (%55.84) erkek, 291’inin (%44.16) kadın olduğu görülmüştür. Pozitif vakaların en fazla 1998-2000 yılları arasında, Mayıs-Eylül ayları aralığında yoğunlaştığı ve 2001 yılından itibaren önemli bir düşüş gösterdiği gözlemlenmiştir. Olguların 599’unun (%90.9) yerli, 60’ının (%9.1) importe olduğu ve tamamında etkenin Plasmodium vivax olduğu belirlenmiştir.

Sonuç:

Bu çalışma ile ilimizde sıtma epidemiyolojisiyle ilgili verilerin ortaya konularak, hastalığın kontrol altına alınmasına katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bitlis, sıtma, epidemiyoloji