Olgu Sunumu

Böbrek Transplantasyonlu Bir Hastada Pneumocystis Pnömonisi

10.5152/tpd.2010.10

  • Soykan ÖZKOÇ
  • Tonay İNCEBOZ
  • Aykut SİFİL
  • Sema TUNCAY
  • Çiler AKISÜ

Gönderim Tarihi: 21.02.2010 Kabul Tarihi: 18.08.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(4):186-189

Pneumocystis pnömonisi (PCP) insanda Pneumocystis jirovecii’nin (P. jirovecii) neden olduğu fırsatçı bir akciğer enfeksiyonudur. Bu çalışmada böbrek transplantasyonu sonrasında pnömoni gelişen 23 yaşında bir erkek olgu sunulmaktadır. Hastanın bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvısı örneklerinde Giemsa, metanamin-gümüş ve Toluidin-O boyaları ile P. jirovecii trofozoit ve kistleri saptanmıştır. PCP olarak değerlendirilen hasta 21 günlük trimetoprim-sülfamatoksazol (TMP-SMZ) tedavisine yanıt alınması üzerine taburcu edilmiştir. Transplantasyon sonrası profi laktik tedavi almasına rağmen PCP gelişen bu olgu, etkenin immunsupresyon gelişmiş hastalardaki önemini vurgulamak için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Pneumocystis, pnömoni, böbrek transplantasyonu