Özgün Araştırma

Bazı Laboratuvar Hayvanlarında Dışkı Muayenesi ile Saptanan Helmintler

  • Bayram ŞENLİK
  • A. İhsan DİKER
  • Faruk KÜÇÜKYILDIZ

Gönderim Tarihi: 14.12.2004 Kabul Tarihi: 02.03.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(2):123-125

Bu çalışmada 505 rat, 317 fare, 128 tavşan ve 52 kobaydan alınan dışkılar helmint enfeksiyonları açısından incelenmiştir. Genel olarak ratların %38,02’si, farelerin %83,59’u bir veya birkaç helmint türü ile enfekte bulunmuştur. Ratlarda sırasıyla %32,48 ve %12,67 oranlarında Syphacia muris ve Syphacia obvelata yumurtaları bulunurken farelerde %79,18, %10,72 ve %15,45 oranlarında Aspiculuris tetraptera, S.obvelata ve Hymenolepis nana yumurtaları tespit edilmiştir. Tavşanlardan ise sadece bir tanesinde (%0,78) Passalurus ambiguus yumurtası saptanmıştır. Kobaylarda herhangi bir enfeksiyona rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Helmint, rat, fare, tavşan, kobay