Özgün Araştırma

Batı İran'da Evcil Köpeklerde Gastrointestinal Zoonoz Parazitler Üzerinde Çalışma

10.5152/tpd.2014.3546

  • Jamal Gharekhani

Gönderim Tarihi: 05.02.2014 Kabul Tarihi: 04.04.2014 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(3):172-176

Amaç:

Köpekler, altmıştan fazla zoonotik parazitin son veya rezervuar konaklarıdır. Bu çalışma, İran’ın batısında yer alan Hamedan’da evcil köpeklerdeki gastrointestinal (GI) parazitlerin prevalansını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yöntemler:

Bu kesitsel çalışmada, Nisan-Aralık 2010 tarihleri arasında Hamedan’da klinik bulguları olmayan ve rastgele seçilen 210 evcil köpekten dışkı örnekleri toplanmıştır. Bütün örnekler formalin-eter tekniği ile konsantre edilmiştir. Dışkı yaymaları hazırlanarak Ziehl-Nielsen ve iyot ile boyanmıştır.

Bulgular:

Koproskopik incelemede, GI parazitik enfeksiyonun toplam oranı %6,7 (14/210) olarak bulunmuştur. Sıklıklarına göre bulunan parazitler; Cryptosporidium spp. (%3,8), Toxocara canis (%1,9) ve Giardia spp. (%0,95)’dir. Yaş grupları (p=0,617) veya cinsiyetler (p=0,627) arasında istatistiksel olarak herhangi bir önemli farklılık gözlenmemiştir.

Sonuç:

Bu, batı İran’daki köpeklerin GI parazitlerinin sıklıkları hakkında yapılan ilk çalışmadır. Her nekadar enfeksiyon oranı düşük olsa da bulgular evcil köpeklerin zoonotik GI parazitler için rezervuar olduğunu ve bu bölgede önemli bir toplum sağlığı sorunu olarak düşünülmesi gerektiğini göstermiştir. Bu çalışma, evcil köpeklerde GI parazitlerin kontrolu için parazitler açısından dışkı örneklerinin rutin olarak incelenmesi, stratejik antihelmentik rejimlerin hazırlanması ve köpek sahiplerinin eğitilmesi konularının önemli olduğunu ve şiddetle tavsiye edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 172-6)

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal parazitler, köpek, Hamedan, Iran