Özgün Araştırma

Bağırsak Parazitlerinin Tanısında Direkt Mikroskobik İncelemedeki Bireysel Farklılıkların Karşılaştırılması

10.5152/tpd.2012.51

  • Nihal Doğan
  • Yasemin Öz
  • Nazmiye Ülkü Koçman
  • Ayşe Feyda Nursal

Gönderim Tarihi: 06.01.2012 Kabul Tarihi: 29.09.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(4):211-214

Amaç:

Bağırsak parazitlerinin tanısında direkt mikroskobik incelemenin ve farklı mikroskobistlerden elde edilen sonuçlar arasındaki farklılığın öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Diyareli 225 çocuktan gaita örnekleri toplandı, makroskobik inceleme sonrası formalin-eter çöktürme yöntemiyle hazırlandı ve birbirinden bağımsız 3 farklı araştırmacı (parazitoloji uzmanı, mikrobiyoloji uzmanı ve ikinci yılını tamamlamış bir mikrobiyoloji araştırma görevlisi) tarafından mikroskobik incelemeye alındı. Ayrıca tüm örnekler modifiye Ehrlich Ziehl Neelsen yöntemiyle boyanarak Cryptosporidium sp. ve Cyclospora sp. açısından değerlendirildi.

Bulgular:

Örneklerin 161’i her üç araştırmacı tarafından negatif olarak değerlendirildi. En az bir araştırmacı tarafından 64 (%28) örnekte parazit varlığı saptandı; 30 Cryptosporidium parvum, 16 Blastocytis hominis, 5 Endolimax nana, 4 Giardia intestinalis, 3 Dientamoeba fragilis, 3 Ascaris lumbricoides, 2 Entamoeba histolytica/dispar, 1 Cyclospora cayetanensis. Bunların 21’i (%33) için üç araştırmacı arasında uyum gözlenirken, lökosit ve/veya herhangi bir parazit varlığı açısından 64 örneğin 58’i (%91) için uyum saptandı. Etkenleri tür seviyesinde tanımlama açısından parazitoloji uzmanının sonuçlarında belirgin farklılıklar gözlendi.

Sonuç:

Direkt mikroskobik inceleme ile değerlendiricinin deneyim ve eğitim düzeyine göre farklı sonuçlar elde edilebilir. Bu nedenle böyle testlerin yeterli eğitim ve tecrübeye sahip kişiler tarafından yapılması ve mümkünse farklı en az iki yöntemle kombine kullanılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Direkt mikroskobik inceleme, bireysel farklılık, deneyim, bağırsak parazitleri