Özgün Araştırma

Babesia bovis’in msa-2c Geninin Moleküler Karakterizasyonu

10.5152/tpd.2011.35

  • Ahmet Yavuz
  • Abdullah İnci
  • Önder Düzlü
  • Zuhal Bişkin
  • Alparslan Yıldırım

Gönderim Tarihi: 24.03.2011 Kabul Tarihi: 04.08.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(3):140-144

Amaç:

Bu çalışma, Ege Bölgesi’ndeki bir sığırda saptanan Babesia bovis izolatının msa-2c gen bölgesinin moleküler karakterizasyonunun ortaya konulması, Türkiye ve Dünya’daki diğer benzer suşlarla benzerliklerinin kıyaslanması amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

2008-2010 tarihleri arasında Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki 9 ilden toplam 235 sığırdan kan örnekleri toplanmıştır. Kan örneklerinden mikroskobik muayene amacıyla frotiler hazırlanmış, moleküler analiz için de genomik DNA ekstraksiyonu yapılmıştır. Elde edilen DNA’lar RLB testiyle Babesia türleri yönünden incelenmiştir. Babesia bovis olduğu saptanan bir örneğin, msa-2c gen bölgesine spesifik primerlerle PCR’ı yapılmış, elde edilen amplikon jel pürifiye edilerek sekanslanmıştır. Elde edilen DNA dizisi GenBank’a kaydedilmiş, Türkiye ve Dünya’daki diğer benzer suşlarla identiklik dereceleri araştırılmıştır.

Bulgular:

Mikroskobik incelemede babesiosis’e rastlanmamıştır. RLB sonuçlarına göre Marmara Bölgesi’nde babesiosis’e rastlanmaz iken Ege Bölgesi’nde incelenen sığırlardan birinde B. bovis pozitifliği belirlenmiştir. Toplam incelenen 235 sığırda B. bovis moleküler prevalansı %0.42 olarak saptanmıştır. Sekanslanan B. bovis izolatının msa-2c gen bölgesine göre Türkiye’deki diğer suşlarla %91-92, Dünya’daki benzer suşlarla ise %89-96 oranında identiklik gösterdiği saptanmıştır.

Sonuç:

Bu çalışma ile Ege Bölgesi’nde bir sığırda saptanan B. bovis’in msa-2c gen bölgesinin moleküler karakterizasyonu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Babesia bovis, Marmara ve Ege Bölgesi, moleküler karakterizasyon, msa-2c, sığır