Özgün Araştırma

Aydın’da Yakalanan Phlebotomus papatasi (Diptera: Psychodidae) Örneklerinde Saptanan Parazit Bir Akar Türü: Eustigmaeus johnstoni Zhang & Gerson (Acari: Stigmaeidae)

10.5152/tpd.2017.5248

  • Metin Pekağırbaş
  • Mehmet Karakuş
  • Suha Kenan Arserim
  • Salih Doğan
  • Hasan Eren
  • Seray Töz
  • Yusuf Özbel

Gönderim Tarihi: 22.02.2017 Kabul Tarihi: 26.06.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(3):139-142

Amaç:

Çalışmada, Aydın ilinde doğadan toplanan Phlebotomus papatasi kum sineği örneklerinde saptanan parazitik Eustigmaeus johnstoni Zhang ve Gerson akarının varlığının bildirilmesi amaçlanmıştır

Yöntemler:

Aydın ili, Nazilli ilçesinde CDC ışıklı tuzaklar yardımıyla doğadan toplanan kum sinekleri lokalitelerine göre ayrılmıştır. Baş ve genital kısımları diseke edilerek stereo ve ışık mikroskobu altında incelenmiş, ayrıca mide içerikleri de olası parazitlerin varlığı yönünden kontrol edilmiştir. Kum sinekleri üzerinde karşılaşılan akarların literatüre dayalı şekilde tür teşhisleri yapılmıştır.

Bulgular:

Çalışmada 360 adet dişi, 378 adet erkek kum sineği örneği doğadan yakalanmış ve diseke edilmiştir. Diseksiyon ve preparasyonlar sırasında bir Phlebotomus papatasi (P. papatasi) örneğinin abdominal plevra bölgesinde Eustigmaeus johnstoni Zhang ve Gerson (E. johnstoni) türüne ait iki adet dişi parazitik akar bireyi tespit edilmiştir

Sonuç:

Türkiye’de P. papatasi üzerinde E. johnstoni türü parazitik akarın varlığını gösteren ilk bulgudur. Parazitik akarlar ve kum sinekleri arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmalar bu ilişkinin rastlantısal olmadığını göstermektedir. İlişkinin daha detaylı bilinmesi ve kum sinekleri üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde gösterilmesi için konu hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kum sineği, Phlebotomus papatasi, Akar, Eustigmaeus johnstoni, Türkiye