Özgün Araştırma

Aydın İlinde Üç İlköğretim Okulunda Pediculus capitis Prevalansı

  • Eylem KARATAŞ
  • Cavide SARI
  • Hatice ERTABAKLAR
  • Pınar OKYAY
  • Sema ERTUĞ

Gönderim Tarihi: 14.11.2003 Kabul Tarihi: 25.12.2003 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(1):38-41

Baş biti (Pediculus capitis) ülkemizde ve dünyada önemli bir pediküloz etkenidir. Bu çalışmada 1-30 Mayıs 2003 tarihleri arasında Aydın ili merkezinde sosyoekonomik durumu farklı üç ilköğretim okulunun ilk beş sınıfında eğitim gören 975(%50.9 )’i erkek, 942(%49.1)’si kız olmak üzere toplam 1917 öğrencide baş biti araştırılmıştır. Olguların 206 (%10.7)’sında Pediculus capitis erişkini ve/veya yumurtası tespit edilmiştir. Erkek öğrencilerin 21 (%2.2)’inde, kız öğrencilerin 185 (%19.6)’inde Pediculus capitis saptanmıştır. Sosyoekonomik durumu iyi olan birinci okuldaki baş biti prevalansı %8.3, orta düzeyde olan ikinci okulda %13.6, kötü olan ve dışarıdan göç alan yerleşim bölgesindeki üçüncü okulda ise %16.8 olarak tespit edilmiştir. Bu üç okulda bit infestasyonunun yaygınlığı karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır(p:0.000). Aynı okullarda 1997 yılında yapılan çalışmada %20.08 olan genel prevalans %10.70’e düşmüştür (p:0.000). Ancak üç farklı sosyoekonomik düzeydeki okulda prevalans farkı aynen korunmuştur. Sonuç olarak Pediculus capitis prevalansı azalmakla birlikte, pediküloz önemli bir halk sağlığı problemi olmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pediculus capitis, İlköğretim okulu öğrencileri, Prevalans, Aydın