Özgün Araştırma

Aydın İl Merkezindeki Hastanelerde Çalışan Mutfak Personelinde Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması

  • Vesile YAZICI
  • Fatih SIRIKEN
  • Hatice ERTABAKLAR
  • Sema ERTUĞ

Gönderim Tarihi: 29.09.2006 Kabul Tarihi: 19.03.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(2):136-138

Bağırsak parazitlerinin bulaşması ve yayılımı açısından gıda sektöründe çalışanlar ve mutfak personeli önemli risk gruplarını oluşturmaktadır. Bu çalışmada Şubat-Nisan 2005 tarihleri arasında Aydın ili merkezinde bulunan ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ve 82. Yıl Devlet Hastanesi’nde yemek yapım ve dağıtım bölümünde çalışan yaşları 20 ile 56 arasında değişen 22 kadın, 36 erkek olmak üzere toplam 58 mutfak personelinde bağırsak parazitleri araştırılmıştır. Kişilere sosyo-demografik özelliklerini ve hijyen alışkanlıklarını sorgulayan bir anket uygulandıktan sonra dışkı ve selofanlı lam örnekleri alınmıştır. Dışkı örnekleri nativ-lugol, formol-etil asetat çöktürme yöntemi, trikrom ve asit-fast boyama yöntemleri kullanılarak, selofanlı lam örnekleri ise x10 objektifte Enterobius vermicularis (E. vermicularis) açısından incelenmiştir. İncelenen mutfak personelinin 17’sinde (%29,31) bir veya iki parazit saptanmıştır. Dokuz kişide Blastocystis hominis (B. hominis) (%15,51), beş kişide E. vermicularis (%8,62), bir kişide Giardia intestinalis (%1,72), bir kişide Entamoeba histolytica/dispar ve Entamoeba coli (%1,72), bir kişide E. vermicularis ve B. hominis (%1,72) saptanmıştır. Bu kişilerin tedavileri düzenlenmiş ve tedavi sonrası kontrolleri yapılmıştır. Bağırsak parazitlerinin bulaşında fekal-oral yol büyük önem taşımaktadır. Hastanelerde çalışan bağırsak parazitleri ile infekte mutfak personelinin; hastane personelini ve hastaları infekte edebileceği, özellikle immun yetmezlikli olgularda ciddi problemlere yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Mutfak personeli, bağırsak parazitleri