Özgün Araştırma

Arslanbey İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Görülme Sıklığı

  • Gülden SÖNMEZ TAMER
  • Sarper ERDOĞAN
  • Ayşe WILLKE

Gönderim Tarihi: 23.04.2008 Kabul Tarihi: 25.05.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):130-133

Çalışmamızda Kocaeli ili merkez ilçe’ye bağlı Arslanbey beldesinde ilköğretim okullarında bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı ve bunu etkileyen faktörlerin araştırılması planlanmıştır. Öğrencilere dağıtılan anket formları ile (El yıkama alışkanlığı, tuvalet deşarjı, insan gübresinin kullanımı, anne-baba eğitim durumu, kullanılan içme suyu) bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Toplam 114 öğrenciye anket formu dağıtılmış ancak 111 öğrenci dışkı örneği getirebilmiştir. Dışkı örnekleri nativlugol inceleme ve formol-etil asetat konsantrasyon çöktürme yöntemiyle incelenmiştir. Şüpheli durumlarda ise trichrome boyama ve modifiye kinyoun asit-fast ayrıcı tanı amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca selofanlı lam yöntemide uygulanmıştır. Dışkı örneği incelenen 111 öğrencinin 37’sinde (%33,3) bir veya daha fazla parazit türü saptanmıştır. En sık saptanan üç parazit sırasıyla E. vermicularis 16 (%14,4), G. intestinalis 10 (%9,0) ve E. coli 4 (%3,6) dür. Bağırsak paraziti saptanan çocuklarda en önemli semptom karın ağrısı olup 22 öğrencide (%59,3) görülürken bunu 9 (%24,3) öğrenciyle burun kaşıntısı ve ağızdan salya akması takip etmiştir. Parazit saptanan olgularla insan gübresinin kullanımı ve tuvaletin deşarj sistemi arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, anne eğitim durumu, kullanılan içme suyu ve el yıkama alışkanlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bulgularımız ilköğretim çağında etkili ve yeterli bir düzeyde sağlık eğitimi verilmesinin gerekli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, İlköğretim okulu, Kocaeli