Özgün Araştırma

Antalya İlinde 2012-2017 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi

10.4274/tpd.galenos.2019.6466

  • Önder Ser

Gönderim Tarihi: 11.06.2019 Kabul Tarihi: 13.11.2019 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(1):1-6

Amaç:

Sıtma, Plasmodium cinsi parazitlerle enfekte olmuş Anopheles cinsi dişi sivrisinekler tarafından bulaştırılan önemli bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu araştırmada, Antalya ilinde sıtma mücadelesine yönelik sürdürülecek çalışmalara katkı sunulması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bu çalışmada, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nden elde edilen 2012-2017 yıllarına ait sıtma verileri kullanılmıştır. Sıtma olguları yıllara, aylara, yaş gruplarına, cinsiyete, parazit türlerine ve kaynaklarına göre değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Altı yıllık bu dönemde, toplam 1905 kan örneği incelenmiş ve 36 (%1,89) sıtma olgusu rapor edilmiştir. Olguların en fazla Haziran ve Ağustos aylarında [(beşer olgu %13,89)] meydana geldiği görülmüştür. Olguların %94,44 oranında (34 olgu) 15 yaş ve üzeri kişilerde görüldüğü tespit edilmiştir. Olguların %83,33’ü (30 olgu) erkek, %16,67’si (6 olgu) kadındır. Sıtma olgularının çoğundan sorumlu hastalık etkeni P. falciparum (%80,55, 29 olgu) olup, bunu P. vivax (%11,11, 4 olgu), P. ovale (%5,56, 2 olgu) ve P. malariae (%2,78, 1 olgu) takip etmektedir. Sıtma olgularının tamamı yurt dışı kaynaklıdır.

Sonuç:

Sıtmanın kontrolü için, hastalığın erken tanı ve tedavisine yönelik çalışmaların ve entegre sivrisinek mücadelesinin kesintisiz olarak sürdürülmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anopheles, Antalya, epidemiyoloji, sıtma, Plasmodium

Tam Metin (İngilizce)