Özgün Araştırma

Şanlıurfa’da Parazit Faunası ve ELISA Yöntemi ile Dışkıda Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar Sıklığı

  • Fadile YILDIZ ZEYREK
  • Hatice ÖZBİLGE
  • M. Fehmi YÜKSEL
  • C. Dost ZEYREK
  • Fatma SIRMATEL

Gönderim Tarihi: 23.01.2006 Kabul Tarihi: 08.05.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(2):95-98

Amebiasis, gelişmekte olan ülkeler için halen önemli bir sağlık sorunudur. İnsanlar Entamoeba'nın amibik kolit ve karaciğer absesine neden olan E.histolytica ve nonpatojen E.dispar olmak üzere morfolojik olarak ayırt edilemeyen iki türü tarafından enfekte olmaktadır. Çalışmamızda laboratuvarımıza başvuran hastaların dışkısında ELISA yöntemiyle E.histolytica/E.dispar antijeni araştırmak amaçlanmıştır. Toplam 1600 dışkı nativ-lugol ve çoklaştırma yöntemlerinden modifiye Ritchie metodu ile incelenmiştir. Toplam 583 (%36,4) kişide bir veya birden fazla parazit bulunurken, parazit görülen kişilerin %3,8 (22/583)’inde iki parazit, bir kişide (%0,2) de üç parazit birlikte görülmüştür. En sık görülen parazit Ascaris lumbricoides (%18,4) olmuştur. Nativ-lugol ile şüpheli bulunan 87 dışkıya E.histolytica spesifik sensu-lato antijen tespitine dayalı mikro ELISA ve trikrom boyama yöntemleri uygulanmıştır. 87 dışkının 19'un da (%21,7) ELISA ile 23’ünde (%26,4) mikroskobi ile E.histolytica/E.dispar pozitif saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda hastaların yanlış tanı ve bunun sonucunda gereksiz tedavi almalarının önlenmesi açısından tanıda diğer spesifik testlerle kıyaslandığında ucuz ve deneyimli personel gerektirmeyen ELISA yönteminin kullanılmasının doğru olacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar, ELISA, mikroskobi, tanı, antijen tespiti