Özgün Araştırma

Ankara’da Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip İki İlköğretim Okulu Öğrencileri Arasında Enterobius vermicularis’in Dağılımı

  • Canan HAZIR
  • Hülya GÜNDEŞLİ
  • Aslı ÖZKIRIM
  • Nevin KESKİN

Gönderim Tarihi: 03.11.2008 Kabul Tarihi: 19.01.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):54-58

Bu çalışmada Ankara ilinin farklı semtlerine bağlı iki farklı ilköğretim okulunda selofan-bant tekniği kullanılarak Enterobius vermicularis taraması yapılmıştır. 207 örnek alınmıştır. Örneklerin 22’sinde (%10,6) E. vermicularis yumurtası görülmüştür. E. vermicularis dağılımına etki eden faktörler hakkında bilgi edinmek amacıyla selofan-bant örnekleri alınan öğrencilerin yaşları, cinsiyetleri ve sosyo-ekonomik durumlarını araştıran bir anket formu düzenlenmiştir. Cinsiyete bağlı E. vermicularis dağılımında önemli bir fark görülmemiş, ekonomik yönden gelir düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarında E. vermicularis görülme sıklığı yüksek bulunmuştur. 6-9 arası yaşlardaki çocukların değerlendirmeye alındığı çalışmamızda 8-9 yaş grubuna dahil öğrencilerde E. vermicularis görülme sıklığı 6- 7 yaş grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Enfeksiyonlu çocuklarda en sık rastlanan klinik semptom karın ağrısı olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Enterobius vermicularis, selofan-bant, ilkokul öğrencileri, sosyo-ekonomik durum