Özgün Araştırma

Ankara Yöresinde Sportif ve Gösteri Amaçlı Yetiştirilen Atlarda Babesia caballi (Nuttall, 1910) ve Theileria equi (Syn. Babesia equi, Laveran, 1901)’nin Yayılışının Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması

  • H. Zeynep GÜÇLÜ
  • K. Zafer KARAER

Gönderim Tarihi: 15.11.2005 Kabul Tarihi: 20.03.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(2):89-93

Bu çalışma 2004 yılında Ankara yöresinde sportif ve gösteri amaçlı yetiştirilen atlardan toplanan kanlarda Babesia caballi ve Babesia equi’nin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ve mikroskobik muayene ile karşılaştırmalı tanısı amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Ankara’da bulunan özel kulüp ve resmi kurumlarda sportif ve gösteri amaçlı yetiştirilen atların bulunduğu çalışma merkezlerine gidilerek; rastgele seçilen toplam 200 attan PZR’da kullanılmak üzere kene mevsiminde ve kene mevsimi dışında EDTA’lı tüplere kan alınmıştır. Aynı atlardan tekniğine uygun olarak ince yayma kan frotisi hazırlanarak, Giemsa ile boyanmış ve Babesia spp. yönünden incelenmiştir. Ayrıca bu merkezlerde bulunan atların kene yönünden kontrolleri de yapılmıştır. Kene bulunamamıştır. Atlardan alınan 200 örneğin muayenesinde, perifer kan frotisi bakısında %3, PZR yönteminde ise %10 oranında pozitiflik (B. caballi %3; T.equi %7) saptanmış ve sonuçlar arasındaki farkın istatistiksel olarak da önemli olduğu (p<0,001) saptanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma ile Türkiye’de atlarda ilk defa PZR yöntemi ile Babesia türleri saptanmış; Theileria equi’nin Babesia caballi’ye göre bulunma oranının daha yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ankara, Babesia caballi, Theileria equi, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR)