Özgün Araştırma

Ankara İli Sosyoekonomik Düzeyi Farklı İlköğretim Okullarında Enterobius vermicularis’in Görülme Sıklığı

10.5152/tpd.2014.3557

  • Nevin Keskin
  • Ayla Ay Bektaş

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(3):159-165

Amaç:

Ülkemizde çocuklarda paraziter hastalıklar ve özellikle Enterobius vermicularis (Linnaeus, 1758) çok yaygın ve önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada, Ankara ili sınırları içinde bulunan Kazan, Etimesgut, Çankaya, Pursaklar, Mamak, Sincan merkez ilçelerindeki 8 farklı ilköğretim okulunda (Eryaman Türkkent, Tahsin Şahinkaya, Şahin, Beytepe, Azmi Ertuğrul, Ege, Semiha İsen, Samime Talat) 6-12 yaş arasındaki toplam 1729 öğrenci Enterobius vermicularis prevalansı ve bunun sosyoekonomik düzey, yaş, sınıf, cinsiyet, anne öğrenim düzeyi, baba öğrenim düzeyi, aylık gelir düzeyi, konut tipi gibi parametreler ile ilişkisi araştırılmıştır.

Yöntemler:

Kasım 2010-Mayıs 2011 tarihleri arasında örnekleme alınan öğrencilere, çalışma amacına uygun bir anket formu ve selofan bandlı lam, kilitli poşetler ile dağıtılmıştır.

Bulgular:

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin 874’ü (%50,5) kız, 855’i (%49,5) erkektir. Öğrencilerin gelir durumuna göre dağılımında 197’si (%11,4) düşük, 986’sı (%57,1) orta, 545’i (%31,5) yüksek düzeydedir. Tarama yapılan 1729 öğrenciden 148’i E. vermicularis taşımakta olup, E. vermicularis prevalansı % 8,6 olarak bulunmuştur. Pozitif saptanan olguların 81’i (%9,5) erkek, 67’si (%7,7) kızdır.

Sonuç:

Enterobius vermicularis ile ilişkili olduğu düşünülen parametreler arasındaki ilişkiye bakıldığında; sosyo-demografik özellikler ile E. vermicularis varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuş ancak cinsiyet ile istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Bu sonuçlar sosyo-demografik özelliklerin E. vermicularis varlığını ne kadar etkilediğini göstermektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 159-61)

Anahtar Kelimeler: Enterobius vermicularis, prevalans, bağırsak parazitleri