Özgün Araştırma

Androctonus crassicauda (Oliver 1807) Türü Akreplerden Değişik Yöntemlerle Elde Edilen Venomların Farelerde Akut LD50 Miktarlarının Belirlenmesi

  • Özcan ÖZKAN
  • Ayhan FİLAZİ

Gönderim Tarihi: 23.09.2003 Kabul Tarihi: 09.12.2003 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(1):50-53

Androctonus crassicauda türü akreplerden maserasyon ve elektrik uyarımı ile elde edilen venomların farelerdeki öldürücü doz-50 (LD50) düzeylerinin belirlenmesi amaçlandı. Şanlıurfa (Harran)’dan toplanan A. crassicauda türü akreplere ait kuyruklardan 10 adet telson ile yine aynı yerden gönderilen 20 adet canlı A. crassicauda türü akrep kullanıldı. Bu akreplerden 10 tanesi eterle ötenazi edilerek telsonları alındı, diğer 10 tanesi ise 24 V’luk elektrikle uyarılarak venomları sağıldı. Eterle ötenazi edilen akreplerden elde edilen telsonlar ile rastgele seçilen telsonlardan maserasyonla ayrı ayrı venom çözeltileri hazırlandı. Hazırlanan 3 ana venom çözeltisi LD50 düzeylerinin belirlenmesi için Swiss albino ırkı, yaklaşık 20 g ağırlığında, 6 haftalık, 128 adet sağlıklı erkek fareye deri altı yolla uygulandı. Her gruptaki zehirlenme belirtileri ve ölen fare sayısı kaydedildi. Buna göre satın alınan telsonlarla, ötenazi edilen akreplerden elde edilen telsonlardan hazırlanan venomlar ve elektrik uyarımı ile sağılan venomların LD50 düzeyi sırasıyle 8, 3.46 ve 1.5 ml/kg olarak belirlendi. Sonuç olarak elektrik uyarımı ile elde edilen venomun toksisitesinin maserasyonla elde edilen venomlara göre daha güçlü olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Androctonus crassicauda, akrep, venom, öldürücü doz, fare