Özgün Araştırma

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Obstetri Polikliniğine Müracaat Eden Gebelerde Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Dağılımı ve Risk Faktörlerinin İrdelenmesi

10.5152/tpd.2014.3355

  • Meryem Gencer
  • Sibel Cevizci
  • Suzan Saçar
  • Ahmet Vural
  • Ayşe Nur Çakır Güngör
  • Ahmet Uysal
  • Servet Özden Hacıvelioğlu
  • Merve Çelik
  • Eda Duru
  • Emine Coşar

Gönderim Tarihi: 23.12.2013 Kabul Tarihi: 25.12.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(2):76-80

Amaç:

Çalışmamızda, hastanemize başvuran gebe kadınlarda Toxoplasma gondii seroprevalansını saptamayı ve risk faktörlerini incelemeyi amaçladık.

Yöntemler:

Mayıs 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında polikliniğe başvuran ve rutin gebelik takibine alınan 196 hasta çalışmaya dahil edildi. Gebelere risk faktörlerini incelemek için anket uyguladı ve rutin tarama için kan örnekleri alındı. Analiz için ELISA ile değerlendirilen serum anti-Toxoplasma gondii IgG ve IgM antikor sonuçları kullanıldı. Verilerin analizinde SPSS 19,0 istatistik paket programı kullanıldı. Tanımlayıcı verilerin sunumunda yüzde, ortalama, standart sapma, kategorik değişkenlerin analizinde ki-kare testi kullanıldı. İstatistiksel olarak p<0,05 düzeyi anlamlı kabul edildi.

Bulgular:

Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 29,07±5,3 yıldı. IgG ve IgM antikor pozitifliği sırasıyla %28,8 ve %2,7 saptandı. Çalışmada yer alan gebelerin %58,9’u gebelikleri süresince en az bir riskli davranışta bulunduklarını bildirdi. Hamilelik süresince riskli davranışta bulunma, geçmiş yıllarda hayvan besleme, çiğ süt, çiğ yumurta, çiğ et tüketimi gibi risk faktörleri ile IgG pozitifliği arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05).

Sonuç:

Çalışmamızda Toxoplasma IgG antikor seropozitifliğinin (%28,8), Türkiye’nin batısında yapılan çalışma sonuçları ile benzer olduğunu bulduk. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 76-80)

Anahtar Kelimeler: T. gondii, gebelik, IgG, Çanakkale