Olgu Sunumu

Akut Apandisit ve Enterobiyaz ile Taeniyaz: Bir Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2014.3174

  • Gülhan Çallı
  • Mücahit Özbilgin
  • Nur Yapar
  • Sülen Sarıoğlu
  • Soykan Özkoç

Gönderim Tarihi: 09.05.2013 Kabul Tarihi: 22.07.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(1):58-60

Parazitler apendiks inflamasyonu ile nadir olarak ilişkili bulunmaktadır. Genellikle lümeni tıkayarak akut batın kliniğine yol açarlar. Bu makalede apendektomi materyalinde Enterobius vermicularis, dışkı incelemesinde tenya saptanan bir olgu sunulmuştur. Otuz bir yaşında erkek hasta, 2 gün önce başlayan şiddetli karın ağrısı yakınması ile acil servise başvurdu. Yapılan fizik muayenede, batında palpasyonla sağ alt kadranda şüpheli hassasiyet bulunan hasta, akut apandisit ön tanısıyla operasyona alındı. Hastanın apendektomi materyalinin histopatolojik incelemesinde Enterobius vermicularis ile uyumlu bol parazit kesiti ve mukozada hafif erozyon saptandı. Dışkısının parazitolojik incelemesinde tenya erişkin halka ve yumurtaları görülen hastaya taeniyaza yönelik niklozamid ve enterobiyaza yönelik albendazol tedavisi verildi. Paraziter infeksiyonlar, akut apandisit kliniğini taklit edebilen nedenlerdendir. Radyolojik görüntüleme ve laboratuar bulguları, akut apandisit tanısını ayırt etmede yardımcı değildir. Appendiks histopatolojik incelemesinde, appendiks duvarında akut inflamasyon bulgularına rastlanmayabilir. Histopatolojik incelemelerde normal appendiks histopatolojisi saptanan hastalarda, paraziter etkene yönelik tarama yapılmalı ve apendektomi sonrası mutlaka etkene yönelik anti-paraziter tedavi uygulanmalıdır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 58-60)

Anahtar Kelimeler: Taeniyaz, enterobiyaz, akut apandisit