Özgün Araştırma

Akşehir Gölü (Konya)’ndeki Bazı Balıkların (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758; Cobitis simplicispinna Hanko, 1924) Ektoparazit Faunası Üzerinde Araştırmalar

  • Kürşat KARTAL
  • Mehmet Oğuz ÖZTÜRK

Gönderim Tarihi: 28.08.2008 Kabul Tarihi: 03.11.2008 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):101-106

Bu çalışmada, Akşehir Gölü’nden temin edilen 7 Cyprinus carpio ve 90 Cobitis simplicispinna’nın metazoon ektoparazitleri üzerinde incelemeler Temmuz 2004 ile Haziran 2005 tarihleri arasında yapılmıştır. İlgili konak balıklarda üç tür parazit tanımlanmıştır: Gyrodactylus elegans Nordmann, 1832 (%42,9; 293,6±482,0 parazit/balık) ve Dactylogyrus extensus Mueller ve Van Cleave, 1932 (%85,7; 9,8±6,8), C. carpio‘nun solungaçlarında; Gyrodactylus cobitis Bychowsky, 1933 (%68,9; 15,6±18,5) ise, C. simplicispinna’nın solungaç ve yüzgeçlerinde tespit edilmiştir. Bu türlerden Gyrodactylus cobitis Türkiye parazit faunası için yeni kayıt özelliği taşımaktadır. Ayrıca, parazit türlerine ait enfeksiyon yüzdeleri ile minimum, maksimum ve ortalama enfeksiyon yoğunlukları, mevsimlere ve balık boyuna göre değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akşehir, Cobitis, Cyprinus, Dactylogyrus, Gyrodactylus