Özgün Araştırma

Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Pneumocystis jirovecii Kolonizasyonunun Araştırılması

10.5152/tpd.2014.3611

  • Soykan Özkoç
  • Songül Bayram Delibaş
  • Ahmet Emin Erbaycu
  • Ceren Ergüden
  • Çiler Akısü

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(4):214-219

Amaç:

Pnömoni semptom ve bulguları bulunmayan kişilerin klinik örneklerinde Pneumocystis jirovecii (P. jirovecii)’nin veya DNA‘sının gösterilmesi kolonizasyon olarak tanımlanmıştır. Çalışmamızda İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde pulmoner semptomları ve/veya allta yatan akciğer hastalıklarının tanısı için bronkoskopi yapılan hastalarda P. jirovecii kolonizasyon prevalansının araştırmayı hedefledik.

Yöntemler:

Hastaların bronkoalveolar lavaj (BAL) sıvısı örnekleri, P. jirovecii ribosomal RNA geniş alt ünitesini kodlayan mitokondriyal geni (mt-LSUrRNA) çoğaltan nested-PCR (nPCR) yöntemi ile değerlendirildi. Ek olarak bütün örneklere giemsa, Gomori’nin metenamin gümüş (GMG) ve indirekt floresan antikor (IFA) boyama yöntemleri uygulandı.

Bulgular:

nPCR testi sonucunda 30 BAL örneğinin 21 (%70)’inde P. jirovecii DNA’sı saptandı. Bununla birlikte nPCR ile pozitif saptanan 21 hastanın sadece bir tanesinde giemsa ve GMG boyası ile P. jirovecii kistleri saptandı. IFA boyama yöntemi ile 6 hasta pozitif olarak değerlendirilirken bunların sadece 4’ü nPCR ile pozitif olarak bulundu.

Sonuç:

Çalışmamızın sonuçları özellikle kronik akciğer hastalığı olan hastalarda yüksek P. jirovecii kolonizasyon prevelanslarının saptanabileceğini ve P. jirovecii kolonizasyonunun saptanmasında nPCR’ın iyi bir yöntem olduğunu göstermiştir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 214-9)

Anahtar Kelimeler: P. jirovecii, kolonizasyon, akciğer hastalığı