Özgün Araştırma

Afyon İlinde Bir Seroloji Laboratuvarına Toxoplasma gondii (T. gondii) Antikorları Araştırılması Amacıyla Başvuran Olgulara Ait Sonuçların Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2015.3567

  • Zerrin Aşcı
  • Sema Akgün

Turkiye Parazitol Derg 2015;39(1):9-12

Amaç:

Bu çalışmada, Afyon ilinde, ikinci basamak hastanede seroloji laboratuvarına Toxoplasma gondii (T. gondii) araştırılmak üzere başvuran olgulara ait sonuçların değerlendirilmesi ve farklı yaş gruplarında seroprevalansın belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Ocak 2013-Aralık 2013 tarihleri arasında, hastanemize başvuran ve elektrokemiluminesans yöntemi ile (Cobas e-170 Analizer, Roche marka kitlerle) T. gondii IgG ve IgM testi çalışılan hastalar T. gondii seroprevalansının belirlenmesi amacıyla çalışmaya dahil edilmiştir

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen hastalar 1-68 yaş aralığındadır (yaş ortalaması 24±9). On iki aylık sürede, Toxoplasma IgG ve IgM testi çalışılan toplam 1887 hastanın 452’sinde (%24) pozitiflik saptanmıştır. Olgular; 1-8, 9-18, 19-23, 24-28, 29-35 ve 36-68 olarak yaşlarına göre gruplandırılmıştır. Bu gruplara ait pozitiflik oranları sırasıyla; %4, %11,1, %20,2, %25,3, %33,3 ve %46,6 olarak saptanmıştır.

Sonuç:

Ülkemiz gibi yüksek seroprevalans gözlenen ülkelerde, gebelik öncesi dönemdeki antikorların bilinmesi, gebelik sırasındaki değerlendirme ve takip için önemlidir. Bu çalışmada seroprevalansın yaş ile ilişkili arttığı saptanmıştır. Tüm topluma T. gondii ve korunma yolları ile ilgili eğitimler verilmelidir. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 9-12)

Anahtar Kelimeler: Seroprevalans, T. gondii, Afyon